MMersin Sanat Merkezi

Resim Öğretmenliği veya GSF Resim Bölümü
Resim Bölümünün Ders İçerikleri ve İş Alanları

1-RESİM BÖLÜMÜ


Ders İçerikleri

 I. YIL

Resim I Temel tasarım elemanı olan çizgi aracılığıyla “görme ve biçimlendirmeye” ilişkin desen çalışmaları. Doğal ve yapay nesne etütleri, canlı modelden hareketle kompozisyon, ışık/gölge, hacim çalışmaları; devinimsel izlenimlerin tespiti. Sanat kavramlarına giriş düzeyindeki konferans ve seminerler ile sanat sorunlarına ve sanat gündemine ilişkin tartışmalar.

Temel Bilgi Teknolojileri Bilgisayara giriş; bilgisayar sistemlerinin tanıtımı, görüntü işleme teknikleri ve tasarım programları üzerinde uygulamalar. (1. yarıyıl)

Sanat Anatomisi İnsan bedeninde anatomik yapıya ilişkin bulgular, kemik ve kas yapısı, estetik açıdan insan vücudunun analizi. (2. yarıyıl)

Genel Sanat Tarihi I Mimarlık, Resim ve Heykel sanatının gelişimi bağlamında, tarih öncesi dönemlerden başlayarak Mısır, Mezopotamya-Pers, Anadolu, Ege, Yunan Etrüsk ve Roma Uygarlıkları.

Temel Fotoğraf Güzel sanatların teknoloji ile bütünleştiği alanların başında gelen fotoğrafçılığın temel kuramsal bilgiler eşliğinde tanıtılması. Fotoğraf teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar.

Staj Çalışması Resim derslerinde edinilen bilgi ve birikimi sınama ve geliştirme amacıyla antik döneme ilişkin heykel, büst ve rölyeflerin etüt amaçlı desenlerinin oluşumunu öngören ve Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleştirilen “staj çalışması”. (Yaz döneminde yapılır)

II. YIL

Resim II Resimde renkli ifade olanakları, renk bilgisi, kompozisyon, mekan ve derinlik sorunları, hareket ve denge gibi temel plastik sorunların tartışılması. Farklı malzeme ve teknikler kullanarak canlı modelden etüt çalışmaları. Ölü doğa ve portre türünü vurgulamaya yönelik projeler.

Desen Başlı başına sanatsal bir ifade alanı olarak beliren desen olgusunu, önemli bir sanat pratiği biçiminde kavratmayı öngören çalışmalar. Özellikle canlı modelden hareketle ayrıntı etütleri. Çizgisel anlatımda beliren gelişim ve tarz dahilinde serbest uygulamalar.

Mitoloji İlkçağ inanışları ile Grek mitolojisini ele alan ve Doğu kökenli mitolojiler ile karşılaştıran tartışmalar. Antik dönem mitos yazarları, sanat ve mitoloji ilişkisini irdeleyen metinler ve örnekler. (1. yarıyıl)

Sanat Psikolojisi Genel Psikoloji bilgileri bağlamında sanat kavramının ve sanat yapıtlarının incelenmesi.

İkonoloji Tarihsel ve Dinsel Mitolojide imge düzenleri ve simgeler. Sanat yapıtlarında İkonolojik dizgeler ve yorumları. (2. yarıyıl)

Genel Sanat Tarihi II Erken Hıristiyanlık Sanatı, Bizans Sanatı, Ortaçağ Avrupa’sında beliren Anadolu Türk Sanatını, Rönesans, Maniyerizm ve Erken Osmanlı Dönemi Sanatı ile Osmanlı Sanatının Klasik Çağını kapsayan tanıtıcı nitelikte bilgiler, kuramsal tartışmalar, görsel sunumlar.

Pratik Çalışma I Resim derslerinde edinilen bilgi ve birikimi sınama ve geliştirme amacıyla ünlü sanatçılara ait bilinen resim kompozisyonlarının görsel analizini öngören ve öğretim elemanları denetiminde Bölüm atölyelerinde gerçekleşen “kopya resim uygulaması”. (Yaz döneminde yapılır)

III. YIL

Resim III Bireysel ilgi ve çalışma alanlarının keşfini öngören projeler eşliğinde, görsel düşünme ve ifade edebilme becerisini geliştirmeye yönelik disiplinlerarası çalışmalar. Boya-resimde ifade ve dışavurum olanaklarını araştıran serbest konulu boya/yüzey denemeleri.

Resim ve Çevre Sanat-çevre ilişkileri sürecinde resmin değişen işlevi, çevreye sanatsal müdahale, çevre sanatı ve çevresel (environmental) sanat biçimleri.

Duvar Resmi I Klasik bir resimleme yöntemi olarak Duvar Resmi olgusu, tarihsel gelişim sürecinde duvar resmi türleri ve teknikleri üzerine bir analiz. Özellikle fresko ve mozaik teknikleri üzerine bireysel uygulamalar. (Seçmeli Ders)

Özgün Baskı I Baskıresim teknikleri, tarihsel süreçte bir ifade olasılığı olarak gravür olgusu. Linolbaskı ve ağaçbaskı uygulamaları. (Seçmeli Ders)

Genel Sanat Tarihi III Rönesans ve Barok dönem sanatları ile 18. ve 19. yüzyılda gerek Avrupa ve gerekse Uzak Doğu sanatlarını kapsayan tanıtıcı nitelikte bilgiler, kuramsal tartışmalar, görsel sunumlar.

Sanat Eserleri Çözümlemeleri Sanat eserlerini inceleme ve anlamaya yönelik girişimler, tarihsel, toplumsal bakış açılı çözümleme önerileri, yapısalcı ve post-yapısalcı evrede sanat eserinin algılanış biçimleri, anlam ve yorum üzerine tartışmalar.

Sanat Felsefesi Düşünce hareketleri doğrultusunda sanatı, kavramsal bir bütünlük olarak ele alan; sanat yapıtının üretim ve tüketim süreçlerine estetik veriler bağlamında açıklama getirmeye yönelik tartışma ve yorumlar.

Pratik Çalışma II Uzman öğretim elemanları denetiminde dış mekanda gerçekleşen “duvar resmi tasarımı ve uygulaması”. (Yaz döneminde yapılır)

IV. YIL

Resim IV Görsel düşünme ve dışavurma süreçlerini geliştirmeye yönelik disiplinlerarası çalışmalar. Netleşen bireysel ilgi ve çalışma alanları üzerinde gündeme gelen teknik ve teorik sorunların tespiti. Sanat çalışmalarının eleştirel bilinç eşliğinde çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen tartışmalar, seminerler. (1. yarıyıl)

Resim V Lisans öğrenimi sürecinde edinilen bilgi, birikim ve deneyimi yansıtacak şekilde belirginleşen sanat yaklaşımlarının, kişisel sergi formatında sunumunu hedefleyen çalışmaları ve teknik ve teorik tartışmaları kapsayan bitirme süreci. (2. yarıyıl)

Diploma Çalışması Bitirme çalışmaları kapsamında geliştirilmekte olan sanatsal pratiğin kuramsal tabanlarını belirleme amaçlı bir araştırma/inceleme ve elde edilen verileri “lisans tezi” formatında raporlaştırma süreci.

Duvar Resmi II Gerek tarihsel gerekse güncel değeri açısından duvar resmi olgusu üzerine araştırmalar. Özellikle tasarım ve gerçekleştirme aşamalarıyla bireysel mozaik, fresko, vd. duvar resmi uygulamaları. (Seçmeli Ders)

Özgün Baskı II Çağdaş sanatta bir ifade olanağı olarak beliren baskıresim olgusu. Baskıresmin değişen ve gelişen yüzü, yeni teknik ve yöntemler, monotipi, serigrafi ve metal gravürde yeni açılımlar/uygulamalar. (Seçmeli Ders)

Çağdaş Türk Resim Sanatı Türk sanatının kavramsal temelleri üzerine tartışmalar. Kuramsal tartışmalar, görsel sunumlar eşliğinde Batılı anlamda tuval resmi geleneğini başlatan olaylar, kurumlar ve kişiler. Asker Ressamlar, 1914 Kuşağı Ressamları, Müstakiller, d Grubu ve Yeniler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni gelişmeler, Soyut ve Soyutlama eğilimli Türk Resmi, figür resminde güncel dinamikler, Türk Sanatında Kavramsal nitelikli deneyimler…

Sanat Toplumbilimi Toplumsal/siyasal ve kültürel etkenler doğrultusunda sanatı, sosyal bir olgu şeklinde ele alan; sanat yapıtına kültürel ve dönemsel veriler bağlamında açıklama getirmeye yönelik bilgi ve çalışma alanı üzerinde tartışma ve yorumlar.

Sergileme ve Sunum Teknikleri Yapıtların izleyiciye takdim olanaklarının irdelenmesi, daha önce gerçekleştirilmiş örneklerden yola çıkarak bu yaklaşımlar üzerine yeni açılımların sağlanması. Galeri ve özel mekanların sunum amaçlı yeniden tanzimi, sergi organizasyonlarının gerçekleştirilme koşullarının tespiti ve sergi sonrası tanıtım olanaklarının araştırılması. (1. yarıyıl)

Bilimsel Çalışma Yöntemleri ve Araştırma Teknikleri Sanat bilimi, kuram, estetik ve eleştiri alanında yapılacak çalışmalarda “sorun belirleme ve araştırma” süreçleri. Uyulması gereken bilimsel kurallar ve yaklaşımlar. Alıntı yapma, atıf ve dipnot yazım esasları. (2. yarıyıl)

Resim Öğretmenliği Bölümünde okumak isteyen Sanatçı Adayı Gençlerimizi bölüme kazandırma amacıyla;

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık çalışmalarımızın 9 aylık eğitim programı sürecinde; doğru görme ve doğru algılamayla geliştireceği görüşünü, çizim teknikleri vasıtasıyla görsel dil ile ifade edebilmesini sağlamak için uyguladığımız yöntem ve çözümlemeler:

    Photoshop, Illustrator programlarında eskiz çalışmaları
    Çizgi-leke-doku kavramı ve çizgi çalışmaları
    Perspektif Bilgisi
    Desende Kompozisyon Bilgisi ve uygulamaları
    Obje Çizimleri
    Oran-Orantı
    Konstrüksiyon
    Işık gölge, Doku Çalışmaları
    Form, Yapısal çözümler
    Doku bilgisi ve Çeşitli  doku çalışmaları
    Natürmort kompozisyonlar
    İnsan anatomisi ve hareketleri
    Portre, el-ayak etütleri-Anatomik detaylar
    Figür canlı-cansız Model Desen çalışmaları
    İleri düzey 1, 2 ve 3 noktalı Perspektif Bilgisi, İç-dış mekan çalışmaları
    Resmin Geometrisi, figür-mekan ilişkisini kurma
    İmgesel Konu Başlıklı Tasarımlar
    Sergi Gezileri, Açık Hava Çalışmaları -peyzaj
    Sanat Tarihi ve Kültürü görsel aktarımlar
    Renkli, boya teknikleri çalışmaları

Sınavlara girecek öğrencilere verilen Temel Sanat Eğitimi konuları ve aşamaları, her ay sonunda değerlendirilir ve öğrencinin aylık gelişimi gözlenir. Gerektiğinde tekrarlar yapılır.

Bu derslerin amacı; öğrencilerde kompozisyon bilgisini geliştirmek, görsel hafızayı güçlendirerek bir beyin arşivi yaratıp sanatsal kurgulama yeteneğini arttırmaktır. Öğrencinin bakış açısını ve görsel zekasını geliştirici, sanatsal algısını, yaratıcılığını arttırıcı alıştırmalarla, yetenek sınavlarında yeterli duruma gelmesini sağlamaktır.

EĞİTİM AŞAMALARI:
Eğitim sürecinde, Resim öğretmenlerimizin çizerek-örnekleyerek anlattığı-aktardığı görsel sunumlar, canlı modeller ve kaynak kitaplarımızdan yararlanılır.

Temel Çizim:  Üç boyutlu görme aşamaları

Çizgi ve Işık – Gölge-Tarama Çalışmaları

El, göz ve beyin üçlüsünün aynı anda hareket etmesiyle gerçekleşen çizim olgusunu işlediğimiz derstir. Oturuş, kalem tutuşları, çizgi çeşitleri, ölçü alma, temel formların çizimleri, obje çizimleri, etüt çizimler-doku çalışmaları yaptırılarak öğrencinin görüşü geliştirilir.

Perspektif Bilgisi: İlk aşamada verilen, kompozisyon kurgusu içinde varlıkların zemin ile ve yakın-uzak plan ilişkilerinin, uzaklaşan görünümlerinin işlendiği basit derinlik bilgilerini içeren derstir. Nesnelerin yüzeylerini görerek sahneye-kağıt düzlemine aktarma çalışmaları yaptırılır. Şubat ayından itibaren ileri düzey perspektif bilgileri ile iç ve dış mekan çözümlemeleri içinde derinlik, espas, rakursi öğretilerek hayali kurgu çalışmalara-imgesele geçilir.

Desen Bilgisi: Geometrik formlar içinde göreceğimiz basit objelerden, çoklu objelere, sonrasında Antik figür detayları olan Tors, Büst gibi modeller vasıtasıyla figür çizimine başlanır. Bu derste canlı veya cansız modelden çizim yaparak kompozisyon, kağıdın kullanımı, oran-orantı, beden dili, hareket ve anatomi ile ilgili bilgiler verilir. Kumaş, metal, cam, ahşap vb. farklı dokuları, figürde anatomik kaplamalar yoluyla; Perspektif ve nesne konusuna hakim çizimleri, Perspektif ve iç-dış Mekan Çizimlerini, figürün mekanla ilişkisini kurarak resmin geometrisini öğrenir. Hızlı hareket çalışmaları – kroki ve eskizler bu ders kapsamındadır.

Anatomi Bilgisi: İnsan figürünün, hayvanların ve cansız varlıkların Anatomik detaylarının işlendiği derstir. El, kol, ayak, bacak, portre, gövde, kalça gibi insanın beden yapısındaki anatomik oran orantının anlaşılması ve parçaların bütünle ilişkisinin -proporsiyonun- görülmesi sağlanır. Öğrenci ayrıca hayvan, bitki, veya cansız varlıkların yapısal özelliklerini inceleyerek anatomik detayları çözümler.

İmgesel Tasarım:  Özgün, yaratıcı fikirler üretebilmek, hayal gücünü geliştirmek için sözel ve uygulama çalışmalarının yapıldığı eğitimdir. Öğrencinin hayalinde imgelediği bir konuyu çizerek kağıda aktarabilmesi için; desen tekniği, perspektif-rakursi, anatomi  bilgilerinden yararlanarak kendi beyin arşivine kaydettiği; hayvanların, taşıtların, araçların, objelerin, dokuların, mekanların çizimlerini, yani referans alacağı elemanları kullanacağı alandır.  Canlı modelde ya da imgesel Sınav sorusunda öykünün geçtiği döneme uygun kıyafet, bina, mekan çözümlemeleri ile ışık-gölge, espas, form-zemin ilişkilerinin anlaşılması sağlanır. Geçmiş yıllara ait yetenek sınavlarında sorulmuş örnek soruların çizimleri, örnek çalışmalar bu dersin kapsamındadır.  

”Genellikle gördüğümüz şeyler, sadece önceden algıladığımız şeylerdir; önceden algıladığımız şeylerse, sadece bizim için etiketlenmiş şeylerdir ve bu etiketler de zihnimize damgalanmıştır. Etiket stokumuzu kaybedersek, zihinsel olarak dünyanın ortasında kayboluruz.” William James’in, insanın yaşam sürecinde edindiği deneyimlerle oluşturduğu beyin arşivinin önemini vurgulayan sözüdür.

Sanat Tarihi-Genel Kültür: Görsel anlatımlı sunulardan yararlandığımız programdır. Türk sanatının en önemli isimlerinden Özdemir Altan’la “Resim, Sanat Tarihi, İzm’ler, Ressamlar” üzerine yapılan söyleşi videolarından; Sanatın insanı nasıl yarattığını izleyen öğrenci:  Kaynak kitap ve dergiler, çizgi roman kareleri yoluyla ilkel insandan günümüze, sanatın nasıl geliştiğini ve toplumları nasıl etkilediğini öğrenir. Sanatsal kültürünü artırarak yaratıcılığını geliştirir. Ayrıca sanat ve tasarım dünyasıyla ilgili eserler ve kişiler tanıtılır ve öğrencinin sanat terimlerini öğrenmesi sağlanır.

Renk Bilgisi: Genelde, GSF Tasarım Bölümlerinin sınavlarında karakalem çalışma istenir. Sanat Bölümlerini seçen öğrencinin renk bilgisi de sınanır.

Sanat Bölümünü seçen öğrencinin, başarılı olacağı boya tekniği seçilerek; -sulu, guaj, pastel- renk bilgisinin verildiği ve uygulandığı derstir.

Üniversitelerin her yıl uygulamalarda yaptıkları değişiklikler takip edilir. Portfolyo istenecekse hazırlığı yapılır.

Portfolyo Programı: Portfolyo nedir, nasıl hazırlanır, nelere dikkat etmelidir?

Öğrencinin, Karakalem Desen tekniği ve İmgesel çalışmaları yoluyla görüş geliştirdiği çizimlerinden seçkiye ek olarak Photoshop ve Illustrator programları yardımıyla grafik tabletlerde çizeceği dijital baskı resimleri de eklenir.

Öğrenci kurs programımız boyunca, Photoshop ve Illustrator programlarıyla dijital ortamda seçtiği bölümün gerektirdiği tasarımları yapma, koleksiyon teması oluşturup buna uygun öykü ve renk panoları planlama, desen-baskı çalışmalarını geliştirerek renk varyantlarını hazırlama konularını öğrenir. Piksel bazlı Photoshop ve vektör bazlı Illustrator programlarının kullanım ve çalışma prensiplerindeki farklılıkları irdeler. Her iki programa ait, gelişmiş çizim, boyama, efekt uygulama, resim düzenleme, koleksiyon çizimlerinde ışık, renk ve renk uyumlarını kullanma ve benzeri araçları öğrenir. Artistik ve teknik çizimlerin yer aldığı çizim föyleri oluşturur. Photoshop ve Illustrator programlarını kullanabilme becerisi geliştiren öğrenci, bu sayede bilgisayar ortamında tasarımını sunabilir ve dijital ortamda hazırlanmış Portfolyoya da sahip olur.

    Programımızın gereklerini yerine getiren, devamlı – düzenli çalışan öğrenciler için başarılı olacakları konusunda iddialıyım: Nasıl bakacağı, çizeceği öğretilir. Algısı arttırılır. Doğru Görüş geliştireceği için nerede hata yaptığını anlar. Sınavda başarı sağlamada yeterli hale gelir.
    Hızlandırılmış programda Temel Çizim, Algı, Anatomi, Sanat Tarihi, Perspektif, İmgesel olarak altı farklı dersten oluşan program uygulanır.
    Daha önceden çizim yapanlar – desen eğitimi almış olup kendini geliştirmek isteyenler programın istedikleri yerinden başlayabilirler.

RESİM BÖLÜMÜ İŞ ALANLARI

Serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve  yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

Duyurular

  • dsfsd dsfdsf sd

    dfsdf dsf sdf sdf dsf dsf sdf sdf sdf sdf 

  • hgjghhj fghhg

    dfsdf dsf sdf sdf dsf dsf sdf sdf sdf sdf dfsdf dsf sdf sdf dsf dsf sdf sdf sdf sdf

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERSİN SANAT MERKEZİ
Turgut Reis Mahallesi 4126 Sokak
Çaka Apartmanı 8/A
Akdeniz - Mersin

GSM: 0553 182 61 33

E-posta:info@mersinsanat.com

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi